food-processing-technologies

food-processing-technologies

Alt:food-processing-technologies
Chú thích:

Uploaded to

Chất bôi trơn phân hạng thực phẩm là các loại chất bôi trơn cho máy móc như: mỡ, dầu, dung dịch hoặc chất phủ… đạt các tiêu chuẩn và quy định của các tổ chức kiểm soát và quản lý trong lĩnh vực thực phẩm, y tế trên thế giới (các tiêu chuẩn và quy…
Scroll to top