glass-water

glass-water

Alt:glass-water
Chú thích:

Uploaded to

Những nỗ lực của actnano nhằm mang đến một phương pháp bền vững hơn cho thiết kế sản phẩm đã dẫn đến công nghệ bảo vệ bề mặt 3D, không chứa flo, duy nhất trong ngành, nanoGUARD. Trọng tâm của actnano là cung cấp các giải pháp lớp phủ hiệu quả, vừa an toàn cho…
Scroll to top