advanced-nanoguard-ang-112-box 24pcs-to-creative-engineering-vn

advanced-nanoguard-ang-112-box 24pcs-to-creative-engineering-vn

Alt:advanced-nanoguard-ang-112-box 24pcs-to-creative-engineering-vn
Caption:

Uploaded to

ANG 112 là vật liệu polyme đàn hồi nhớt gốc silicone, không chứa flo, thin film ở trạng thái gel. Có thể được phun phủ ở các độ dày khác nhau tùy thuộc vào sự bảo vệ mong muốn. Các đặc tính cách điện và đàn hồi nhớt của lớp phủ nanoGUARD ANG 112 cho…
Scroll to top