colorful-collection-paper-straws

colorful-collection-paper-straws

Alt:colorful-collection-paper-straws
Caption:

Uploaded to

AQUENCE ST 21058 là chất kết dính gốc nước cho ống hút giấy. Nó có thể được ứng dụng cho ống hút giấy, cuộn lõi giấy và túi thực phẩm và sản xuất bao bì giấy. Đáp ứng các quy định về an toàn về bao bì đựng thực phẩm, tiếp xúc với thực phẩm.…
Scroll to top