loctite 510

loctite 510

Alt:loctite 510
Caption:

Uploaded to

Top Pick Loctite® 510™ Gasket Eliminator® Flange Sealant có nhiệt độ hoạt động đến 400°F với khả năng kháng dung môi và hóa chất rất tốt. Dùng cho định lượng thủ công or lưới. Không đóng rắn. Tạo hoặc hoàn thiện gioăng các thành phần cứng. Làm sạch bề mặt. Sản phẩm: Chất làm kín…
Scroll to top