Molykote-EM-50L grease

Molykote-EM-50L grease

Alt:Molykote-EM-50L grease
Caption:

Uploaded to

Phân hạng NLGI 1 - Mỡ bôi trơn gốc PAO với độ nhớt của dầu gốc là 1050 cSt ở 40 °C, chất làm dầy lithium, không có chất bôi trơn rắn, màu trắng trong mờ. Các ứng dụng Ô tô, thiết bị điện, thiết bị chính xác, thiết bị âm thanh và thiết bị…
Scroll to top