1088347_02f457a5845b41e28c6b62a9519aaede

1088347_02f457a5845b41e28c6b62a9519aaede

Alt:1088347_02f457a5845b41e28c6b62a9519aaede
Caption:

Uploaded to

Băng keo ACXplus độ trong suốt cao dày 1000 µm Tesa ACXplus 7055 là băng keo lõi acrylic trong suốt. Băng keo ACXplus 7055 được cấu tạo bới hệ thống chất kết dính acrylic hiệu suất cao và được đặc trưng chủ yếu bởi sức mạnh liên kết, phân tán lực tác động và khả…
Scroll to top