dow-corning-736-heat-resistant-sealant

dow-corning-736-heat-resistant-sealant

Alt:dow-corning-736-heat-resistant-sealant
Caption:

Uploaded to

Keo Dow Corning 736 là keo một thành phần, đóng rắn ở nhiệt độ phòng khi tiếp xúc với hơi nước trong không khí. Chất trám các khe hở không co ngót được thiết kế để niêm phong và liên kết các bộ phận thường phơi nhiễm trong nhiệt độ cao tới 315 °C (600…
Scroll to top