image_505600_1_20411_1_549977_9b9bad0413354cf1ab840568f4fb1d77

image_505600_1_20411_1_549977_9b9bad0413354cf1ab840568f4fb1d77

Alt:image_505600_1_20411_1_549977_9b9bad0413354cf1ab840568f4fb1d77
Caption:

Uploaded to

Ngăn chặn rò rỉ dầu động cơ bằng cách làm lại các phớt & miếng đệm động cơ bị mòn hoặc cũ. Lý tưởng cho tất cả các loại dầu động cơ, động cơ xăng hoặc diesel trên ô tô, xe tải, thuyền hoặc máy kéo.
Scroll to top