dowsil 688 creative engineering

dowsil 688 creative engineering

Alt:dowsil 688 creative engineering
Caption:

Uploaded to

Chất trám vật liệu có sơn phủ và liên kết kính DOWSIL (Dow Corning) 688 là loại chất trám trét, kết dính gốc Silicone (Silicone Sealant) lưu hóa trung tính một thành phần được thiết kế cho một phạm vi rộng lớn các ứng dụng bít trét công trình kính. Chất trám Dow Corning 688…
Scroll to top