molykote-321-dry-film-lubricant

molykote-321-dry-film-lubricant

Alt:molykote-321-dry-film-lubricant
Caption:

Uploaded to

Chất bôi trơn màng phim khô Molykote® 321 là chất phủ khô trong không khí cho các ứng dụng trong điều kiện nhiệt độ cao (MRO & OEM); chất bôi trơn “khô” lâu dài cho những nơi mà hình thức khô trong không khí là cần thiết. Chất bôi trơn màng phim khô Molykote® 321…
Scroll to top