seal4

seal4

?????????????

Alt:seal4
Caption:

Uploaded to

Độ cứng 30-65 Shore, pha trộn 1-1, đúc khuôn và đổ khuôn LSR được tạo ra để mang lại hiệu suất tiến trình tuyệt vời do tính lưu biến cải tiến và thời gian sau khi trộn lâu hơn. Sản phẩm này có lịch sử được sử dụng trong một loạt các ứng dụng, bao…
Scroll to top