stainless-steel-asme-pressure-tanks

stainless-steel-asme-pressure-tanks

Alt:stainless-steel-asme-pressure-tanks
Caption:

Uploaded to

Bình áp suất thép không gỉ của Graco được thiết kế cho tính linh hoạt, dùng trong công nghiệp, cho các hệ thống cung cấp HVLP và phun khí các bình áp suất hiện có các thể tích 2, 5, 10 và 15 ga-lon (7.6, 18.9, 38, và 57 lít). Các tính năng Máy khuấy…
Scroll to top