avery-4528-translucent-film-reflex-blue

avery-4528-translucent-film-reflex-blue

Alt:avery-4528-translucent-film-reflex-blue
Caption:

Uploaded to

Decal màng phim mờ. In hộp đèn quảng cáo thương hiệu. Bền với thời tiết Mã màu: RGB R:24 G:69 B:162 CMYK C:96.81 M:79.54 Y:0 K:2.33 LAB L:31.08 A:14.12 B:-55.68 Sản phẩm: Nhãn mác - đề can Nhà cung cấp: Avery Dennison / Avery Signage
Scroll to top