Chống thấm trong Bộ Quốc Phòng

Công trình: Chống thấm trong Bộ Quốc Phòng
Mô tả: phun phủ phòng thí nghiệm xử lý dioxin
Thời gian: tháng 8 – 2014
Thi công: CE Hanoi
Sản phẩm sử dụng: Nukote ST, Nukote HLT, Nukote EP Prime II
Địa điểm: Đơn vị Hóa Học – Bộ Quốc phòng tại Hà Tây
Tổng diện tích: 115.6 m2

Chống thấm trong Bộ Quốc Phòng 1

WChống thấm trong Bộ Quốc Phòng 2

Chống thấm trong Bộ Quốc Phòng 3